2012/01/21

පුංචි මගේ මල් වත්ත..


මගේ පුංචි මල්වත්තේ ...
මල් පිපිලා හරිම හැඩයි ....
ලාල ලාල ලා...

රතු පාටට කහ පාටට ...
සුදු පාටට මල් පිපිලා ...
සුවඳ හමනවා
ලාලලාල ලා ...

සමනළයෝ මී මැස්සො ..
ගුමු නද දී පියාඹතී ..
එය දැකුමෙන් මගේ සිතත් ..
මලක් වගේ පිබිදෙන්නේ ...

1 comment:

  1. මිතිලි දුවගේ මල් වත්තේ
    ලස්සන අප දැක ගත්තේ
    පාට පාට මල් රොත්තේ
    රෝස මලද ඔබ වත්තේ?

    ReplyDelete