2013/07/27

පුංචි පුංචි වැඩ

මායි නංගියි කළ වීඩියෝ ටිකක් අද බ්ලොග් එකට එකතු කළා. ඇවිත් බලන්න , හොඳ නරකත් කියන්නකෝ..


ඔක්කොම වීඩියෝ මෙන්න මේ ලිංක් එකෙන් ගිහින් බලන්න පුළුවන්.
https://www.youtube.com/user/maheshgalle/videos