2012/07/07

ලොකු අකුණක්!චටස් පටස් කියලා......

ලොකු අකුණක් වැදුනා

හරිම බයයි හරිම බයයි

මට ආසත් හිතුනා.......


ඉස්සෙල්ලා එළියක් එයි...

ඊට පස්සේ හඬක්ද එයි

ඒක නිසයි මට .......

හිතට බයක් දැනුනේ


මට නං දැන දැනෙනවා...

අකුණෙත් හැඩ තියෙනවා

එක නිසා ඔයාලා............

බයවෙන්න එපා☻.........