2012/03/31

හරිම අළුත් ..

                                                     යාළුවනේ මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ..........................කවියක් හම් නෑ කතාවක් හම් නෑ එහෙනම් ? ඒ තමයි රසම රස කෑමක්. ඒ තමයි "Peanut butter blondes" මේවා හදන්න හරිම ලේසියි හරිම රසයි . අපි දෙන්නනම් නිවාඩු දවසට හදනවා .ඒවා හදන්නේ මෙහෙමයි.

පුංචි පුංචි පූසෝ ....