2014/04/29

වෙනසක් බලන්න එන්න

මීට අවුරුදු තුනකට විතර ඉස්සර වෙලා ලියන්න පටන් ගත්ත “පුංචි හිතට දැනෙන දේ“ ,අපේ බ්ලොග් පිටුව පහුගිය කාළෙ පුරාවටම පුංචි පුංචි වෙනස්කම් වෙමින් ආ මගේ තවත් වෙනස්කම් කිහිපයක් වෙන බව අපිට ආදරේ නැන්දල මාමල , අයියල අක්කල හැමෝටම කියන්නයි මේ හදන්නේ .

ඒ වෙනස්කම් මෙන්න මේවා , මුලින්ම අපේ වෙබ් ලිපිනය වෙනස් කළා ,  දැන් අපේ
dinithimithili.blogspot.com ලිපිනයට අමතරව www.cyberslk.net  වෙබ් ලිපිනයෙනුත් “පුංචි හිතට දැනෙන දේ“ පිටුවට එන්න ඔයාලට පුළුවන් .

අනෙක් වෙනස තමයි  අපේ යුටියුබ් චැනලයක් හැදුවා , නිවඩු දවසට අපි හදන වීඩියෝ ඔක්කොම ඒ චැනලයේ තියනවා . මෙන්න අපේ යූටියුබ් චැනලයේ වෙබ් ලිපිනය

https://www.youtube.com/user/TheRaindropschannel  මෙතනට තව විදියකින් යන්න පුළුවන් ඒ තමයි මේ බ්ලොග් පිටුවේ තිබෙන අපේ චැනලයේ subcribe button එක ක්ලික් කරලා .

එහෙම නම් මෙන්න ආයෙත් ඒ වෙබ් ලිපින දෙක , ඔය නැන්දල මාමල , අයියල අක්කල හැමෝටම ආරාධනා කරනවා , එන්න ඇවිත් අපේ බ්ලොග් පිටුව , අපේ වීඩියෝ පිටුව බලන්න කියලා .


www.cyberslk.net

https://www.youtube.com/user/TheRaindropschannel

ආයුබෝවන් !
අපි දෙන්නා දිනිතියි මිතිලියි

2014/03/08

Cyberbullying
(verse 1)
a tear rolling down the face
(I saw that)
red face screaming at the screen
(I saw that)
saying I don't care, who says what
( I heard that)
I can't go to school today
(i heard that)


(Chorus)
Did you know that, cyberbullying can hurt someone (1234, 1..2.34,12,3..4)
Even though the person is not, right in front
Did you know that, when you tease or say mean things
It could hurt a person, more than stings


(Verse 2)
You are so ugly
Why do you even exist?
Why are you so ugly
You are a sick list


Tears rolling down the cheek
(I saw that)
Red face screaming at a screen
(I saw that)
saying I don't care, who says what
( I heard that)
I can't go to school today
(i heard that)


(Bridge)
Be confident
you can do this
no matter what they say
Be happy
of who you are
no matter what they say


(Chorus)
Did you know that, cyberbullying can hurt someone (slow)
Even though the person is not, right in front
Did you know that, when you tease or say mean things
Oh it could hurt a person, more than stings...


Mother nature

Mother Nature


Mother Nature ….. Oh Mother Nature….
The deep blue ocean..
it waves in tempo, ....
in the deep ocean...
I could see octopus’   gliding like a net..
the ocean has high lights from green to sky blue.. 
I never seen a dolphin jumping so high and freely...

In the forest ...
I can see  from rabbits hopping so free to apple trees.... 
in the green leafy forest ...
monkeys swing on wins like a swing ...
and I see a herd of deer running freely against the wind in the soft golden grass.

There are so many things to see, do and learn in mother nature ..
so let’s go out there in mother nature....

2014/01/03

Say NO To Drugs: Part 3 (Alcohol)


 Alcohol is a legal drug that ONLY adults can use which means you must be 19 years or older to use, purchese or even possess these drugs such as Alcohol or Nicotine (under Canada's law system). Alcohol is a stimulant  (if you don't know what a stimulant is you probably didn't read my first post: Say NO to Drugs. If you have not read my first post, please go and read it  to understand what is happening on this post).
Alcohol is found in three main types of beverages: Liquor, Wine and Beer. Alcohol can also be found in some comenly used liquids, non-prescription drugs and products.

Once alcohol  is consumed, It has a phisycal effect on the body. This is the prosess alcohol goes through once it enters the body. Alcohol enters the stomachand passes into the blood stream. where it's caried through the body. The brain is one of the first areas that is affected. The liver and the kidneys get rid of SOME of the POISONS in alcohol.

Since this drug is a depresent it slows down the way our body works. \the more you drink, the more you can see the effects. This some people call getting "Drunk"

These are some of the effect of alcohol

THE SHORT TERM EFFECTS 
  for small amout of Alcohol
 • Slurred speech
 • Shorter temper
 • Feel more relaxed
 • Show poor judgement
 • Unable to think CLEARLY
 • Dull sense

THE SHORT TERM EFFECTS
for a large amount of Alcohol
Accidents
 • Vomiting
 • Accidents
 • Violance
 • Slower reflexes
 • Blood shot eyes                                                       
 • Trouble Walking
 • Breathing can slow down or even stop
 • Poor Vision
THE LONG TERM EFFECTS
 for a abuse of Alcohol
Brain Cells
 • Ulcer
 • Cancer                                                            
 • Osteoporosis
 • Inflamed stomach
 • Heart Disese & stroke
 • Permonantly distroys brain cells
 • Kills liver cells causing cirrhosis ( suh-ro-sis) of the liver, a leading cause of death
Catch next post : Say NO to drugs: Part 4 (Nicotine).....

2014/01/02

Say NO to Drugs: Part 2 (Caffeine)Today I'm going to talk about Caffeine. Caffeine is a legal drug that everyone can use in Canada. It is a stimulant (if you don't know what a stimulant is you probably didn't read my first post: Say NO to Drugs. If you have not read my first post, please go and read it  to understand what is happening on this post)

What you probably don't know is that if you drink coffe,energy drinks, tea or eat chocolat you are using Caffeine. Once it enters the body,Caffeine causes a sudden burst of adrenaline, burst of energy which is temporary ( 4 to 6 hours). After it has left your bloodstream, you might feel a sudden drop of energy or a "crash" and become sluggish or drowsy.

These are the effects of Caffeine

 THE SHORT TERM EFFECTS

 • Heart rate and body tempreture increases
 • Pupils dilate
 • muscles tighten
 • glucose is relesed into your body for more energy
 • coordination and balance are effected

THE LONG TERM EFFECTS
Jitters
 • Ulcers or stomach problems
 • Cardica stress
 • Choronic insomnia
 • Irregular heart beat
 • Excess sweating
 • Jitters                                                                           
 • Anxiousness
 • Change in sleeping patterns or insomnia
 • High blood pressure
 • Restlessness
 • Nervousness

WITHDRAWL SYMPTOMS
Mood Swings
 • Headaches
 • Exterme Fatigue
 • Loss of appetite
 • Confusion or irritability                                       
 • Bowel problems
 • Mood swings
 • Muscle aches
 • Poor memory
Catch my next post: Say NO To Drugs: Part 3 (Alcohol)